Системата StoreIT се предлага като:
• лиценз за придобиване
• месечна абонаментна услуга

Защо StoreIT?
• Внедряване в рамките на 3 месеца от подписване на договора
• Внедряване в рамките на бюджет до 60 хиляди лева
• Включена в цената интеграция с ERP системата на клиента
• Управление на транспортните задачи и оптимизация на маршрутите
• Поддържане на различни собственици на стоката в един склад и фактуриране на складови услуги
• Минимизиране на първоначалната инвестиция чрез възможност за ползване на системата като облачна услуга
• Платформено независима система

Общи характеристики на StoreIT
• WEB базиран интерфейс
• Мобилни приложения (handheld устройства, терминали за кари)
• Пълна функционалност за различни собственици или наематели на складовите площи, вкл. фактуриране на разходите за обслужване
• Платформено независима:
– Операционни системи: Linux, Windows
– Бази данни: PostgreSQL, MS SQL Server, ORACLE, MySQL и др.
– Мобилното приложение работи под: Android, Windows, iOS, Linux

Модули на StoreIT
Модул: Топология на склада
• Типове складови места
• Структура на склада: склад, област, зона и място
• Конфигуриране на стелажите
• Генериране на складовите места
• Графично изобразяване на местата и съдържанието им
• Дефиниране на транспортни маршрути

Модул: Основни данни
• Стокови групи
• Артикули
• Партньори (Клиенти, Доставчици)
• Методи на доставка
• Типове товароносители
• Типове транспортни средства
• Транспортни средства
• Мерни единици

Модул: Управление на складови наличности
• Товароносители: подреждане един върху друг
• Наличности: складиране с или без товароносител
• Товароносители-функции за обработка:
– Печат на етикети
– Преместване в склада чрез мобилно приложение
– Препакетиране чрез мобилно приложение
– Информация през мобилно приложение
• Попълване на складови наличности
– Задания за попълване в зоните за изписване
– Попълване с мобилно приложение
• Инвентаризация
– Създаване на задания за инвентаризация
– Обработка с мобилно приложение
– Остойностяване, контрол, проверка

Модул: Управление на транспорта
• Създаване на свързани транспорти
• Обработка на транспортни задания:
– чрез технически роботизирани системи
– чрез мобилно приложение
• Система за управление на кари
– Основни данни на транспортните средства
– Следене на местоположението им в реално време
– Разпределение на транспортните задания според работната зона и местоположението на карите

Модул: Складиране
• Поръчки за доставка
• Календар на очакваните доставки
• Контрол на доставките
• Подготовка на стоката за складиране
• Складиране

Модул: Доставка
• Продажби и резервиране на количества
• Изписване през мобилно приложение:
– Единично задание (един клиент)
– Задание за паралелно изписване (няколко клиента) – групиране по подобие на маршрутите
– Човек към стоката/Стока към човека
– Изписване по зони с последващо сливане
– Поддръжка на Pick by Voice/Pick by Light
• Опаковане
• Товарене и експедиция

Модул: Производство
• Производствени линии
• Производствени задания
• Опаковане на готовата продукция
• Разход на компоненти
• Многостъпални производствени задания

Модул: Админстрация на системата
• Функционални блокове
• Управление на ролите
• Управление на потребителите
• Собственици на стоката в склада (наематели)

Модул: Технически интерфейси
• ERP-Интеграция в реално време:
– Основни данни
– Покупки
– Продажби
– Производствени задания
– Складови наличности
– Инвентаризация
• Интеграция с роботизирани складови системи
• Pick by Light
• Мото интерфейс за управление на кари

За контакти

ЕСД България
+359 2 963 29 49
cp@esd.bg
www.esd.bg